Uitnodiging Ledenvergadering BVVS

Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering

van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

 

Datum:            maandag 14 maart  in ‘De Burght’ te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

 

VOORSTEL AGENDA:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
   
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering maandag 2 maart 2015
   
 4. Jaarverslag secretaris 2015
   
 5. Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016
   
 6.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
   
 7. Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend en herkiesbaar: Wim Schrijver, Pedro Klaver, Gerry Jongman en Elly Visscher
  Tussentijds afgetreden: Frank Jansen en Herman Weijermars
  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Wim Willemsen (voorzitter)
  Voor de vervulling van de vacatures stelt het bestuur voor te benoemen:
  Astrid Faber en Aline ter Meer. Als uitbreiding op het bestuur wordt nog omgezien naar een 3e kandidaat.
  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor  de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove
   
 8. Rondvraag
   
 9. Presentatie Burgerhulpverlening, door Gerda Driegen, Rode Kruis kop van Overijssel
   
 10. Presentatie Groenbeheer Vollenhove en parkbeheer Old Ruitenborgh, door Chris Teurlinckx, regisseur openbare ruimte gemeente Steenwijkerland en Jos van Dijk, coördinator groen gemeente Steenwijkerland
   
 11. PAUZE (de stand van het Rode Kruis is geopend)
   
 12. Presentatie “Hoe hou je een stad/dorp leefbaar”, door Ferenc van Damme, projectleider “Participatie en Communicatie” Provincie Overijssel
   
 13. Sluiting

 

 

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,

Gesina Zweistra-de Oude


Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van   2 maart 2015 en het jaarverslag 2015 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl

 

* lidmaatschap kost € 5,-- per jaar: www.belangenverenigingvollenhove.nl/lidmaatschap/

 

 

Geplaatst op: woensdag 17 februari 2016