Uitnodiging ledenvergadering 2 maart 2015

.

Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant) leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering

van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

 

Datum:            maandag 2 maart  in ‘De Burght’ te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

 

VOORSTEL AGENDA:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
   
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 2 april 2014
   
 4. Jaarverslag secretaris 2014
   
 5. Jaarverslag penningmeester 2014 en begroting 2015
   
 6.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
   
 7. Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar:
  Eric Lassche (penningmeester)
  Voor de vervulling van de vacature én een uitbreiding van het bestuur met  2 personen stelt het bestuur voor te benoemen:
  Herman Wijermars, Albert Jan Kwakman en Siemen Vis
  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor  de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove
   
 8. Rondvraag
   
 9. Presentatie “Hoe krijgt de zorg gestalte binnen onze gemeenschap”, door wethouder Frantzen
   
 10. Presentatie Vitaal Vollenhove, door initiatiefgroep Vitaal Vollenhove
   
 11. PAUZE (Vitaal Vollenhove toont film over Vitaal Giethoorn en gelegenheid voor het stellen van vragen)
   
 12. Presentatie Voorpoortplannen (update), door Henk Kloosterman
   
 13. Sluiting

 

 

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,

Gesina Zweistra-de Oude


Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van   2 april 2014 en het jaarverslag 2014 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl

Geplaatst op: vrijdag 13 februari 2015