Algemene Ledenververgadering

Woensdag 2 april om 19.30 uur in De Burght te Vollenhove

LogoNamens de voorzitter nodig ik alle (aspirant) leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering
van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad.

Datum:            woensdag 2 april in ‘De Burght’ te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda.
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
   
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2013.
   
 4. Jaarverslag secretaris 2013.
   
 5. Jaarverslag penningmeester 2013 en begroting 2014.
   
 6.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
   
 7. Voorstel incasso contributie m.i.v. 2015.
   
 8. Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend en herkiesbaar:
  Eric Lassche (penningmeester), Wim Willemsen (voorzitter) en Gesina Zweistra-de Oude (secretaris)
  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar:
  Jacqueline Meijer (algemeen bestuurslid) en Jaap Venema (algemeen bestuurslid)
  Voor de vervulling van deze vacatures stelt het bestuur voor te benoemen:
  Frank Jansen en Nicole v.d. Linde-Baars
  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor  de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove.
   
 9. Rondvraag.
   
 10. Korte uiteenzetting lopende projecten:
  AED en MTB route, door Eric Lassche.
   
 11. Presentatie ROVA, door Peter van Hien en Ralph Simmers.
   
 12. Presentatie Stadsranden, door Henk Kloosterman.
   
 13. PAUZE
   
 14. Presentatie voortgang Voorpoort, Kerkplein-autovrij en verkeersplan, door de heren Kloosterman en Steenbeek.
   
 15. Presentatie beeldbestek volgens planning, door de heer Sluis.
   
 16. Sluiting.

 

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,

Gesina Zweistra-de Oude


Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van 26 maart 2013 en het jaarverslag 2013 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl

Geplaatst op: woensdag 2 april 2014