Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018

Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Datum:  woensdag 7 maart 2018 in ‘De Burght” te Vollenhove Aanvang:  19.30 uur

VOORSTEL AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 29 maart 2017

4. Jaarverslag secretaris 2017

5. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018

6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

7. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gerry Jongman
Voor de vervulling van de vacature wordt nog omgezien naar een kandidaat. Reglementair aftredend en verlenging voor 1 jaar: Elly Visscher
8. Rondvraag

9. Presentatie: ontwerpen kunstwerken “Olde Huys”, door kunstcommissie

10. Presentatie: opknappen Aan Zee, door Henk Kloosterman, gemeente Steenwijkerland

11. Presentatie: update herstel Kaap de Voorst, door Henk Kloosterman, gemeente Steenwijkerland

12. Presentatie: update slimme verlichting, door innovatie Lokaal

13. PAUZE.       Gelegenheid tot stemmen op één van de ontwerpen “Olde Huys”

14. Uitbreiding wandelpaden: in groepjes wordt gebrainstormd over de mogelijkheden en wensen vanuit de inwoners.

15. Sluiting

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,
Gesina Zweistra-de Oude
Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van woensdag 29 maart 2017 en het jaarverslag 2017 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl
* lidmaatschap kost € 6,- per jaar: www.belangenverenigingvollenhove.nl/lidmaatschap/
        

Geplaatst op: zaterdag 17 februari 2018